Algemene Verkoopsvoorwaarden Du-IT

 

Betalingscondities

 

Alle facturen zijn contant betaalbaar en dienen te worden voldaan bij aflevering of afhaling van de geleverde diensten en of goederen. Openbare instellingen, bedrijven en zelfstandigen kunnen na aanvraag mogelijk over andere betalingsmodaliteiten beschikken. Een eerste levering van diensten en of goederen dient steeds contant te worden voldaan. Een reclamatie van de koper op de goede werking van het materiaal verandert niets aan de bepaling dat de betaling moet geschieden op de vervaldag.

 

Toepasbaarheid

 

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

Inkoopvoorwaarden

 

In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatstgenoemde voorwaarden van kracht.

 

Overmacht

 

Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft de verkoper van iedere verplichting tot levering.

 

Levertijden

 

Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend en tussentijdse verkoop voorbehouden. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen. Verkoper behoudt zich ten allen tijde het recht voor bestelde goederen – zonder opgave van redenen – onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper.

 

Offerte

 

Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven enz., welke verkoper verstrekt in catalogi of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Offertes zijn niet bindend en worden ten titel van inlichting gegeven. Offerten zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van goederen of diensten, en op de opgegeven aantallen. Omwille van snelle technologische veranderingen en daardoor vaak beperkte voorraden of onstabiele prijzen blijven de hardwareprijsopgaven slechts beperkt geldig. Toezending van catalogi en of prijslijsten verplicht verkoper niet tot levering en blijven zijn eigendom.

 

Reclamaties

 

Reclamaties dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen te zijn ingediend. Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden.

 

Gebreken

 

Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken van de door hem geleverde goederen, noch voor daaruit ontstane materiële of lichamelijke schade.

 

Bestellingen

 

Op klantenbestellingen dient steeds een voorschot te worden betaald van minimum 20 % van het totale bedrag. Bij annulatie door de koper verliest deze de reeds betaalde voorschotten.

 

Garantie

 

Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen. Om aanspraak te maken op een kosteloze garantie dienen het originele aankoopbewijs, de originele verpakking en alle originele toebehoren bewaard te blijven. Op hardware geldt steeds een garantie van 1 jaar. Indien andere voorwaarden van toepassing zijn wordt dit in of bij de offerte of factuur vermeld.

In sommige gevallen wordt een defect artikel niet hersteld, doch vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig artikel. Garantie op software is uitsluitend beperkt tot de garantie op de drager. Softwareconfiguratieproblemen vallen steeds buiten de algemene hardwarewaarborg.

 

Terugname van goederen

 

Goederen kunnen slechts worden teruggenomen na voorlegging van het originele aankoopbewijs, en indien zij onbeschadigd en in goede werking in de originele verpakking compleet met alle originele toebehoren worden geretourneerd. Software, papier, inktpatronen (met inbegrip van toners) en beschrijfbare media van welke aard dan ook worden nooit teruggenomen.

 

Risico

 

De goederen reizen voor risico van de koper. Levering van orders geschiedt franco.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en of ingebrekestelling. Lopende abonnementen op software- en andere licenties van eender welke aard kunnen bij laattijdige of niet betaling (aldanniet tijdelijk) worden geannuleerd of definitief stopgezet zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Intresten

 

Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding  vorderen. Een eerste herinneringsbrief en/of -email aan particuliere klanten is steeds kosteloos. Na de eerste herinneringsbrief en/of -email hebben particuliere klanten 14 dagen de tijd om te betalen. Nadien kunnen er kosten en intresten aangerekend worden cfr. de Belgische wetgeving die in voege ging op 1 september 2023.

 

Compensatie

 

De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

Schadebeding

 

De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag verbindt zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 37 €. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Een eerste herinneringsbrief en/of -email aan particuliere klanten is steeds kosteloos. Na de eerste herinneringsbrief en/of -email hebben particuliere klanten 14 dagen de tijd om te betalen. Nadien kunnen er kosten en intresten aangerekend worden cfr. de Belgische wetgeving die in voege ging op 1 september 2023.

 

Annulatie

 

Bij annulering van een order door koper is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de geannuleerde order zonder dat de verkoper ertoe gehouden is enige schade aan te tonen.

 

Retouren

 

Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijke akkoordbevinding. Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franco te worden toegezonden.

 

Dataverlies

 

Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijk verlies van software en of data tijdens de door hem uitgevoerde installaties, configuraties en herstellingen. Daarom leggen wij steeds de nadruk op het belang van maken van reservekopieën door de koper.

 

Bestek

 

De koper kan steeds verkiezen een bestek te laten opmaken. In geval van weigering van het bestek zullen 25 € behandelingskosten worden aangerekend. De klant kan afstand doen van een defect artikel teneinde de bestekkosten te laten vervallen. De herstelprijs van defecte goederen buiten garantie die terug naar een leverancier of externe hersteldienst moeten opgestuurd worden bedragen tenminste de verzendkosten heen en retour, tenzij anders overeengekomen, en eventueel vermeerderd met behandelingskosten.

 

Softwarelicenties

 

Verkoper kan nooit installaties of herstellingen uitvoeren door middel van niet officieel aangekochte en geregistreerde softwarelicenties.

 

Rechtbank

 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken met zetel te Antwerpen bevoegd.